ΠΩΣ ΥΦΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΝΤΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΙΤΩΛΟΙ

12,72 

Ο κ. Λουκόπουλος εις την παρούσαν μελέτην συνδυάζει και τα δύο· αφ’ ενός μεν μας δίδει πλήρη και συστηματικήν περιγραφήν όλων των προκαταρκτικών σταδίων απ’ αυτής της προπαρασκευής της πρώτης ύλης, αφ’ ετέρου δ’ εξετάζει λεπτομερώς όλα τα ενδύματα, εσωτερικά και εξωτερικά, ως και τα παραρτήματα αυτών, μη περιοριζόμενος εις ένα μόνον τόπον, αλλ’ επεκτεινόμενος συγκριτικώς και εις γειτονικάς περιοχάς. Είναι δ’ άξιαι προσοχής αι συγκριτικαί παρατηρήσεις του διά την ιστορίαν εν γένει και την γενικήν μελέτην του ενδύματος. Δεν παραλείπει έπειτα να δώση λίαν ενδιαφερούσας πληροφορίας και περί της διακοσμήσεως των υφασμάτων και ενδυμάτων, καθώς και περί των ενδυμάτων κατά τάξεις, περιστάσεις και ηλικίας, μολονότι αι τελευταίαι αυταί θα έπρεπε να ήσαν διεξοδικώτεραι, λεπτομερέστεραι και σαφέστεραι. (

Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας)

Κωδικός προϊόντος: NO ISBN 00042160 Κατηγορία:

Περιγραφή

Ο κ. Λουκόπουλος εις την παρούσαν μελέτην συνδυάζει και τα δύο· αφ’ ενός μεν μας δίδει πλήρη και συστηματικήν περιγραφήν όλων των προκαταρκτικών σταδίων απ’ αυτής της προπαρασκευής της πρώτης ύλης, αφ’ ετέρου δ’ εξετάζει λεπτομερώς όλα τα ενδύματα, εσωτερικά και εξωτερικά, ως και τα παραρτήματα αυτών, μη περιοριζόμενος εις ένα μόνον τόπον, αλλ’ επεκτεινόμενος συγκριτικώς και εις γειτονικάς περιοχάς. Είναι δ’ άξιαι προσοχής αι συγκριτικαί παρατηρήσεις του διά την ιστορίαν εν γένει και την γενικήν μελέτην του ενδύματος. Δεν παραλείπει έπειτα να δώση λίαν ενδιαφερούσας πληροφορίας και περί της διακοσμήσεως των υφασμάτων και ενδυμάτων, καθώς και περί των ενδυμάτων κατά τάξεις, περιστάσεις και ηλικίας, μολονότι αι τελευταίαι αυταί θα έπρεπε να ήσαν διεξοδικώτεραι, λεπτομερέστεραι και σαφέστεραι. (

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Συγγραφέας

Έτος

ISBN

Εκδόσεις

Προμηθευτής