ΙΓΚΙΡΛΗ ΛΙΖΑ

ΜΕΝΤΟΡΑΣ

Στα εφηβικά μου χρόνια, όταν ήθελα να κατανοήσω μία σκέψη ή ένα
μπερδεμένο συναίσθημα, έπαιρνα ένα τετράδιο, ένα στιλό και κλει-
νόμουν επί ώρες στο δωμάτιό μου. Έγραφα, έσβηνα, ανάκατα λόγια
και συγκεχυμένα νοήματα γέμιζαν το χαρτί. Όταν έβγαινα από το δω-
μάτιο, το πρόβλημα είχε λυθεί και ως ένα βαθμό ξεπεραστεί. Υπήρξε
ο αποτελεσματικότερος τρόπος έκφρασής μου. Αντιδρούσα ειλικρινά
δίχως εκλογικεύσεις και δεύτερες σκέψεις. Αγνή, ξεκάθαρη επικοι-
νωνία με τον εαυτό μου. Ανέκαθεν αυτόν είχα να αντιπαλέψω. Με αυ-

5,00 €